صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۷۱۲
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ گزارش عملکرد میاندوره‌ای دوره ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ صورت‌های مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ گزارش صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ گزارش عملکرد میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ گزارش گزارش عملکرد میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ گزارش صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۰- صندوق یکم سامان دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ گزارش صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ گزارش عملکرد سالیانه یکم سامان منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ صورت مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ گزارش صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۱۲.۲۹- صندوق یکم سامان دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ گزارش عملکرد صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ گزارش صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ گزارش عملکرد صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ گزارش عملکرد صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ گزارش صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری یکم سامان برای سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری یکم سامان برای سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری یکم سامان برای سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ (حسابرسی شده) اصلاحیه دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت های مالی ۶ماهه منتهی به ۳۰ اذر ماه ۱۳۹۰ ( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورتهای مالی حسابرسی شده سال مال منتهی به ۳۰ خرداد ۱۳۹۳ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورتهای مالی حسابرسی شده یکساله صندوق منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورتهای مالی حسارسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۲۰۳۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵- حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵- حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکردسه ماه منتهی به ۳۰شهریور ماه ۱۳۹۲ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکردنه ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورتهای مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۱ ( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۹۶ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۹۶ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۰۵-۹۷ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰-۹-۹۷ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰-۹-۹۷ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۱۱-۹۷ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰-۰۳-۹۸ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۰۵-۹۸ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۹۸ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضعیت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۰۳-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت های مالی ۶ماهه منتهی به ۳۰ اذر ماه ۱۳۹۳ ( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت های مالی ۶ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴ ( حسابرسی شده ) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت های مالی ۶ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵ ( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورتهای مالی حسارسی نشده دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳۰۶۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورتهای مالی سه ماهه صندوق یکم سامان منتهی به ۳۰شهریور ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورتهای مالی منتهی ۱۳۹۱۰۹۳۰حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورتهای مالی یکساله منتهی به۳۰خرداد نودو چهار(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اذر ماه ۱۳۹۲ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اذر ماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ خردادماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۶۰۳۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد سال مالی منتهی ۱۳۹۵۰۵۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد سال مالی منتهی ۱۳۹۵۰۳۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۰-۱۲-۹۵ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورتهای مالی نه ماهه صندوق یکم سامان منتهی به ۲۹اسفندماه ۱۳۹۲ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورتهای مالی نه منتهی به ۱۳۹۲۱۲۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶۰۹۳۰-حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش پرتقوی ماهانه منتهی به ۳۰دی ماه ۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۹۶ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۱-۰۱-۹۷ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۰-۰۳-۹۷ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت مالی سالانه منتهی به ۳۰-۰۷-۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۰۴-۹۷ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت مالی سالانه منتهی به ۳۰-۰۳-۹۷(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد سالانه اصلاح شده منتهی به ۳۰-۳-۹۷ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰-۰۶-۱۳۹۷ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۹۷ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۳-۹۸ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۳-۹۸ (حسابرسی شده)-اصلاح شده دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰-۰۳-۹۸ (حسابرسی شده)- اصلاح شده دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۰۷-۹۸ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۸ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۹۸ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۱-۰۱-۹۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۱-۰۲-۹۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورتهای مالی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان منتهی به ۳۰ خردادماه ۱۳۹۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورتهای مالی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان منتهی به ۳۰ خردادماه ۱۳۹۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورتهای مالی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان منتهی به ۳۰ خردادماه ۱۳۹۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان منتهی به ۳۰ خردادماه ۱۳۹۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضعیت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۱-۰۵-۱۳۹۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضعیت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری یکم سامان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰-۱۲-۹۵ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت مالی سالانه اصلاح شده منتهی به ۳۰-۳-۹۶(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۶۰۳۳۰(حسابرسی نشده ) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت های مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت های مالی ۶ماهه منتهی به ۳۰ اذر ماه ۱۳۹۰ ( حسابرسی شده ) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت های مالی ۶ماهه منتهی به ۳۰ اذر ماه ۱۳۹۲ ( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت های مالی ۶ماهه منتهی به ۳۰ اذر ماه ۱۳۹۳ ( حسابرسی شده ) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت های مالی ۶ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴ ( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت های مالی ۶ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵ ( حسابرسی شده ) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت های مالی سالانه منتهی به۳۰خرداد ۱۳۹۵(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی ۱۳۹۱۰۶۳۱حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورتهای مالی حسابرسی شده سال مال منتهی به ۳۰ خرداد ۱۳۹۲ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورتهای مالی سه ماهه صندوق یکم سامان منتهی به ۳۰شهریور ماه ۱۳۹۲ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورتهای مالی یکساله منتهی به۳۰خرداد نودو چهار(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورتهای مالی یکساله منتهی به۳۰خرداد نودو سه دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان سال مالی منتهی ۱۳۹۲۰۳۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکردنه ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان دوره مالی منتهی ۱۳۹۳۰۶۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد سالانه اصلاح شده منتهی به ۳۰-۳-۹۶ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲ حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳۱۲۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶۰۹۳۰-حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۳۰-۰۶-۹۶ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش پرتقوی ماهیانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰-۰۶-۹۶ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۱-۰۲-۹۷ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ اصلاحیه صورت مالی سالانه منتهی به ۳۰-۰۳-۹۷(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۳۰-۰۶-۱۳۹۷ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۰۷-۹۷ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۰۸-۹۷ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۰۸-۹۷ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۹۷ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰-۹-۹۷ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۱۰-۹۷ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۰-۹-۹۷ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۹۷ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۹۷ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۰۳-۹۸ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰-۰۶-۹۸ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۰۸-۹۸ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۸ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان منتهی به ۳۰ خردادماه ۱۳۹۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضعیت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۱-۰۴-۱۳۹۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری یکم سامان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۶۰۳۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت های مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت های مالی سالانه منتهی به۳۰خرداد ۱۳۹۵(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان سال مالی منتهی ۱۳۹۴۰۳۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکردسه ماه منتهی به ۳۰شهریور ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش صورتهای مالی برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶۰۹۳۰-حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۰۳-۹۷ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۰۶-۹۷ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۰۱-۹۸ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۰۲-۹۸ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰-۰۳-۹۸ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۳-۹۸ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۰۶-۹۸ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۳۰-۰۶-۹۸ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۹۸ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۱۰-۹۸ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۱۱-۹۸ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۹۸ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضعیت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۰۳-۱۳۹۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضعیت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۰۷-۱۳۹۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضعیت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۰۸-۱۳۹۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضعیت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۰۸-۱۳۹۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضعیت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۱۰-۱۳۹۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضعیت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضعیت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۱۲-۱۳۹۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری یکم سامان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضعیت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۱-۰۱-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضعیت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۱-۰۲-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری یکم سامان برای سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری یکم سامان برای سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضعیت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری یکم سامان برای سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری یکم سامان برای سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضعیت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضعیت پرتفوی ۱ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضعیت پرتفوی ۱ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضعیت پرتفوی ۱ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضعیت پرتفوی دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری یکم سامان برای دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری یکم سامان برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضعیت پرتفوی ۱ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضعیت پرتفوی ۱ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری یکم سامان برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۱۲.۲۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضعیت پرتفوی ۱ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری یکم سامان برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۱۲.۲۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضعیت پرتفوی ۱ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ گزارش عملکرد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ گزارش عملکرد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۰حسابرسی نشده دانلود