صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۷۱۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۶۳۴,۸۷۹ ۳۲ % ۱,۲۸۶,۰۰۹ ۶۴.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۷۳۵ ۰.۶۴ % ۵۰,۲۸۵ ۲.۵۳ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۶۲۹,۵۰۶ ۳۱.۹۴ % ۱,۲۸۱,۹۲۸ ۶۵.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۲۹۲ ۰.۶۲ % ۴۷,۰۴۴ ۲.۳۹ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ ۶۳۳,۸۷۴ ۳۲.۰۸ % ۱,۲۸۲,۸۲۵ ۶۴.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۴۳۴ ۰.۶۳ % ۴۷,۰۳۷ ۲.۳۸ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ۶۳۳,۸۷۴ ۳۲.۰۸ % ۱,۲۸۲,۸۲۵ ۶۴.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۴۳۳ ۰.۶۳ % ۴۷,۰۳۱ ۲.۳۸ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۶۴۳,۷۴۵ ۳۲.۲۸ % ۱,۲۹۳,۳۱۳ ۶۴.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۴۳۳ ۰.۶۲ % ۴۴,۷۱۸ ۲.۲۴ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۶۴۸,۵۹۶ ۳۲.۲۵ % ۱,۳۱۷,۳۹۶ ۶۵.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۴۳۳ ۰.۶۲ % ۳۲,۸۰۲ ۱.۶۳ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۶۴۸,۵۹۶ ۳۲.۲۵ % ۱,۳۱۷,۳۹۶ ۶۵.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۴۳۳ ۰.۶۲ % ۳۲,۸۰۵ ۱.۶۳ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۶۴۸,۵۹۶ ۳۲.۲۵ % ۱,۳۱۷,۳۹۶ ۶۵.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۴۳۳ ۰.۶۲ % ۳۲,۸۰۹ ۱.۶۳ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۶۴۹,۱۲۵ ۳۲.۲۲ % ۱,۳۱۸,۹۰۷ ۶۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۸۲۳ ۰.۶۹ % ۳۲,۸۱۲ ۱.۶۳ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۶۴۷,۶۱۰ ۳۲.۲۹ % ۱,۳۱۰,۵۵۱ ۶۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۷۸ ۰.۷۳ % ۳۲,۸۱۶ ۱.۶۴ % ۰ ۰ %