صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۷۱۲
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ موافقت سازمان با مجمع صندوق مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ در خصوص ماده ۵۷ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ برگزاری مجمع تغییر محل فعالیت صندوق تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ برگزاری مجمع صندوق مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۱۰۲۱۰در خصوص ماده ۵۷ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ برگزاری مجمع صندوق یکم سامان در خصوص تجزیه واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۰۱۱۱۶ساعت ۱۱ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تصمیمات مجمع و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تصمیمات مجمع و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر رکن مدیر صندوق تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تصمیمات مجمع و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر متولی صندوق تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تصمیمات مجمع و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تمدید مدت فعالیت صندوق تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تغییر بند ۱-۳ اساسنامه مصوب مجمع مورخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۵ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تغییر بند ۴ ماده ۴۰ اساسنامه مصوب مجمع مورخ ۱۷ اسفند ماه ۹۴ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تغییر بند ۸ - ۳ - امیدنامه مصوب مجمع مورخ ۲۴شهریورماه ۹۴ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تغییر مدیرثبت صندوق مصوب مجمع مورخ ۱۳۹۶۱۰۳۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ صورتجلسه تصمیمات مجمع و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تمدید مدت فعالیت صندوق تا ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ موافقت سازمان با مجمع صندوق مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۱۰۱۲۷ساعت ۱۴ در خصوص ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۷ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ موافقت سازمان با مجمع صندوق یکم سامان در خصوص تجزیه واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۰۱۱۱۶ساعت ۱۱ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مورخ ۲۱-۱۰-۱۴۰۰ در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق تغییرات اساس نامه