صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۷۱۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۳۹۸,۹۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۵,۶۰۱,۰۳۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۹۷۶,۳۰۸,۴۰۴,۳۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۵۲,۴۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۴۹,۲۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۴۹,۲۶۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۰۴
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۴/۰۷
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۴۵۲,۴۰۹ ۴۴۹,۲۶۷ ۴۴۹,۲۶۷ ۰ ۰ ۹,۰۰۵,۷۹۳ ۰ ۴,۶۳۱,۸۲۲ ۴,۳۹۸,۹۶۵ ۱,۹۷۶,۳۰۸,۴۰۴,۳۷۸
  ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۴۵۲,۴۴۶ ۴۴۹,۳۰۴ ۴۴۹,۳۰۴ ۰ ۰ ۹,۰۰۵,۷۹۳ ۵۰۰ ۴,۶۳۱,۸۲۲ ۴,۳۹۸,۹۶۵ ۱,۹۷۶,۴۷۲,۲۹۷,۸۸۲
  ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۴۵۲,۳۸۳ ۴۴۹,۲۴۲ ۴۴۹,۲۴۲ ۰ ۳ ۹,۰۰۵,۷۹۳ ۰ ۴,۶۳۱,۳۲۲ ۴,۳۹۹,۴۶۵ ۱,۹۷۶,۴۲۳,۷۰۰,۸۹۶
  ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۴۵۳,۳۲۱ ۴۵۰,۱۷۳ ۴۵۰,۱۷۳ ۰ ۰ ۹,۰۰۵,۷۹۰ ۳,۴۳۶ ۴,۶۳۱,۳۲۲ ۴,۳۹۹,۴۶۲ ۱,۹۸۰,۵۲۰,۵۷۸,۳۴۶
  ۵ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۴۵۲,۹۸۳ ۴۴۹,۸۴۱ ۴۴۹,۸۴۱ ۰ ۰ ۹,۰۰۵,۷۹۰ ۸,۹۲۴ ۴,۶۲۷,۸۸۶ ۴,۴۰۲,۸۹۸ ۱,۹۸۰,۶۰۴,۵۷۰,۷۰۸
  ۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۴۵۲,۰۶۲ ۴۴۸,۹۲۵ ۴۴۸,۹۲۵ ۰ ۲,۲۱۶ ۹,۰۰۵,۷۹۰ ۴,۸۶۶ ۴,۶۱۸,۹۶۲ ۴,۴۱۱,۸۲۲ ۱,۹۸۰,۵۷۶,۹۶۱,۱۳۱
  ۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۴۵۰,۹۹۸ ۴۴۷,۸۶۱ ۴۴۷,۸۶۱ ۰ ۰ ۹,۰۰۳,۵۷۴ ۰ ۴,۶۱۴,۰۹۶ ۴,۴۱۴,۴۷۲ ۱,۹۷۷,۰۶۸,۸۴۵,۵۴۲
  ۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۴۵۳,۹۳۰ ۴۵۰,۷۷۱ ۴۵۰,۷۷۱ ۰ ۰ ۹,۰۰۳,۵۷۴ ۰ ۴,۶۱۴,۰۹۶ ۴,۴۱۴,۴۷۲ ۱,۹۸۹,۹۱۴,۴۷۵,۴۱۰
  ۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۴۵۳,۹۸۲ ۴۵۰,۸۲۲ ۴۵۰,۸۲۲ ۰ ۸,۰۷۳ ۹,۰۰۳,۵۷۴ ۱,۵۱۱ ۴,۶۱۴,۰۹۶ ۴,۴۱۴,۴۷۲ ۱,۹۹۰,۱۴۳,۱۳۲,۵۷۳
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۴۵۳,۷۸۹ ۴۵۰,۶۲۵ ۴۵۰,۶۲۵ ۰ ۲,۱۹۱ ۸,۹۹۵,۵۰۱ ۲۰ ۴,۶۱۲,۵۸۵ ۴,۴۰۷,۹۱۰ ۱,۹۸۶,۳۱۶,۱۵۰,۴۲۹
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۴۵۶,۰۱۱ ۴۵۲,۸۴۳ ۴۵۲,۸۴۳ ۰ ۲,۱۹۰ ۸,۹۹۳,۳۱۰ ۵,۷۴۴ ۴,۶۱۲,۵۶۵ ۴,۴۰۵,۷۳۹ ۱,۹۹۵,۱۰۹,۷۳۵,۵۵۴
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۴۵۶,۲۳۱ ۴۵۳,۰۵۳ ۴۵۳,۰۵۳ ۰ ۰ ۸,۹۹۱,۱۲۰ ۰ ۴,۶۰۶,۸۲۱ ۴,۴۰۹,۲۹۳ ۱,۹۹۷,۶۴۳,۰۳۴,۰۰۳
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۴۵۷,۹۴۴ ۴۵۴,۷۴۴ ۴۵۴,۷۴۴ ۰ ۲,۴۵۴ ۸,۹۹۱,۱۲۰ ۸۴۰ ۴,۶۰۶,۸۲۱ ۴,۴۰۹,۲۹۳ ۲,۰۰۵,۰۹۷,۴۲۲,۱۲۶
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۴۵۸,۰۴۳ ۴۵۴,۸۴۰ ۴۵۴,۸۴۰ ۰ ۰ ۸,۹۸۸,۶۶۶ ۰ ۴,۶۰۵,۹۸۱ ۴,۴۰۷,۶۷۹ ۲,۰۰۴,۷۹۰,۳۵۳,۳۱۴
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۴۵۷,۳۹۳ ۴۵۴,۱۹۶ ۴۵۴,۱۹۶ ۰ ۰ ۸,۹۸۸,۶۶۶ ۰ ۴,۶۰۵,۹۸۱ ۴,۴۰۷,۶۷۹ ۲,۰۰۱,۹۴۹,۲۸۷,۵۷۳
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۴۵۷,۴۲۱ ۴۵۴,۲۲۴ ۴۵۴,۲۲۴ ۰ ۲,۲۷۴ ۸,۹۸۸,۶۶۶ ۲,۳۰۰ ۴,۶۰۵,۹۸۱ ۴,۴۰۷,۶۷۹ ۲,۰۰۲,۰۷۲,۹۶۵,۸۵۹
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۴۵۷,۴۸۱ ۴۵۴,۲۸۳ ۴۵۴,۲۸۳ ۰ ۲,۱۹۶ ۸,۹۸۶,۳۹۲ ۷,۸۳۲ ۴,۶۰۳,۶۸۱ ۴,۴۰۷,۷۰۵ ۲,۰۰۲,۳۴۶,۴۰۱,۵۲۳
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۴۵۷,۲۱۲ ۴۵۴,۰۱۳ ۴۵۴,۰۱۳ ۰ ۳,۲۸۴ ۸,۹۸۴,۱۹۶ ۰ ۴,۵۹۵,۸۴۹ ۴,۴۱۳,۳۴۱ ۲,۰۰۳,۷۱۵,۹۲۰,۴۶۵
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۴۵۷,۷۳۰ ۴۵۴,۵۱۹ ۴۵۴,۵۱۹ ۰ ۷۵ ۸,۹۸۰,۹۱۲ ۱۴,۲۸۹ ۴,۵۹۵,۸۴۹ ۴,۴۱۰,۰۵۷ ۲,۰۰۴,۴۵۴,۲۸۰,۲۶۹
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۴۵۹,۳۱۷ ۴۵۶,۱۰۴ ۴۵۶,۱۰۴ ۰ ۰ ۸,۹۸۰,۸۳۷ ۰ ۴,۵۸۱,۵۶۰ ۴,۴۲۴,۲۷۱ ۲,۰۱۷,۹۲۹,۷۲۴,۸۵۷
  مشاهده همه