صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۷۱۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۳/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۷۳,۲۶۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۵,۷۲۶,۷۳۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۸۸۹,۰۳۵,۴۸۵,۰۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۴۵,۱۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۴۲,۰۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۴۲,۰۵۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۳/۳۰
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۴/۰۷
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۴۴۵,۱۶۷ ۴۴۲,۰۵۹ ۴۴۲,۰۵۹ ۰ ۰ ۹,۰۲۴,۷۷۳ ۶,۹۶۲ ۴,۷۷۶,۵۰۰ ۴,۲۷۳,۲۶۷ ۱,۸۸۹,۰۳۵,۴۸۵,۰۷۰
  ۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۴۴۲,۰۷۸ ۴۳۸,۹۹۰ ۴۳۸,۹۹۰ ۰ ۰ ۹,۰۲۴,۷۷۳ ۰ ۴,۷۶۹,۵۳۸ ۴,۲۸۰,۲۲۹ ۱,۸۷۸,۹۷۹,۷۹۳,۹۹۶
  ۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ ۴۴۳,۳۸۳ ۴۴۰,۲۸۷ ۴۴۰,۲۸۷ ۰ ۰ ۹,۰۲۴,۷۷۳ ۳۲۴ ۴,۷۶۹,۵۳۸ ۴,۲۸۰,۲۲۹ ۱,۸۸۴,۵۲۹,۰۶۶,۱۵۴
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ۴۴۳,۰۲۹ ۴۳۹,۹۳۳ ۴۳۹,۹۳۳ ۰ ۰ ۹,۰۲۴,۷۷۳ ۰ ۴,۷۶۹,۲۱۴ ۴,۲۸۰,۵۵۳ ۱,۸۸۳,۱۵۷,۱۳۲,۰۷۰
  ۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۴۴۶,۹۱۱ ۴۴۳,۷۸۲ ۴۴۳,۷۸۲ ۰ ۰ ۹,۰۲۴,۷۷۳ ۰ ۴,۷۶۹,۲۱۴ ۴,۲۸۰,۵۵۳ ۱,۸۹۹,۶۳۰,۸۴۴,۸۹۱
  ۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۴۵۰,۹۶۲ ۴۴۷,۷۸۶ ۴۴۷,۷۸۶ ۰ ۰ ۹,۰۲۴,۷۷۳ ۰ ۴,۷۶۹,۲۱۴ ۴,۲۸۰,۵۵۳ ۱,۹۱۶,۷۷۳,۵۳۵,۸۱۱
  ۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۴۵۱,۰۰۰ ۴۴۷,۸۲۴ ۴۴۷,۸۲۴ ۰ ۰ ۹,۰۲۴,۷۷۳ ۰ ۴,۷۶۹,۲۱۴ ۴,۲۸۰,۵۵۳ ۱,۹۱۶,۹۳۴,۸۷۱,۹۴۶
  ۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۴۵۰,۹۶۵ ۴۴۷,۷۸۹ ۴۴۷,۷۸۹ ۰ ۰ ۹,۰۲۴,۷۷۳ ۳,۱۰۰ ۴,۷۶۹,۲۱۴ ۴,۲۸۰,۵۵۳ ۱,۹۱۶,۷۸۳,۵۵۱,۲۲۵
  ۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۴۵۱,۶۶۱ ۴۴۸,۴۸۴ ۴۴۸,۴۸۴ ۰ ۰ ۹,۰۲۴,۷۷۳ ۱,۹۱۴ ۴,۷۶۶,۱۱۴ ۴,۲۸۳,۶۵۳ ۱,۹۲۱,۱۴۹,۲۶۱,۵۸۶
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۴۴۹,۸۰۴ ۴۴۶,۶۴۵ ۴۴۶,۶۴۵ ۰ ۰ ۹,۰۲۴,۷۷۳ ۵,۹۷۵ ۴,۷۶۴,۲۰۰ ۴,۲۸۵,۵۶۷ ۱,۹۱۴,۱۲۵,۷۳۳,۰۳۴
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۴۴۵,۴۶۶ ۴۴۲,۳۳۶ ۴۴۲,۳۳۶ ۰ ۰ ۹,۰۲۴,۷۷۳ ۶,۵۰۰ ۴,۷۵۸,۲۲۵ ۴,۲۹۱,۵۴۲ ۱,۸۹۸,۳۰۱,۳۹۵,۶۷۷
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۴۴۵,۲۲۰ ۴۴۲,۰۹۳ ۴۴۲,۰۹۳ ۰ ۰ ۹,۰۲۴,۷۷۳ ۰ ۴,۷۵۱,۷۲۵ ۴,۲۹۸,۰۴۲ ۱,۹۰۰,۱۳۴,۳۹۰,۹۹۱
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۴۵۰,۲۲۲ ۴۴۷,۰۶۱ ۴۴۷,۰۶۱ ۰ ۰ ۹,۰۲۴,۷۷۳ ۰ ۴,۷۵۱,۷۲۵ ۴,۲۹۸,۰۴۲ ۱,۹۲۱,۴۸۵,۵۴۲,۲۴۳
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۴۵۰,۲۶۹ ۴۴۷,۱۰۷ ۴۴۷,۱۰۷ ۰ ۰ ۹,۰۲۴,۷۷۳ ۱۰ ۴,۷۵۱,۷۲۵ ۴,۲۹۸,۰۴۲ ۱,۹۲۱,۶۸۴,۷۸۶,۳۲۷
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۴۵۰,۱۴۶ ۴۴۶,۹۸۴ ۴۴۶,۹۸۴ ۰ ۰ ۹,۰۲۴,۷۷۳ ۰ ۴,۷۵۱,۷۱۵ ۴,۲۹۸,۰۵۲ ۱,۹۲۱,۱۶۱,۶۵۶,۸۴۹
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۴۵۱,۷۲۵ ۴۴۸,۵۵۳ ۴۴۸,۵۵۳ ۰ ۰ ۹,۰۲۴,۷۷۳ ۰ ۴,۷۵۱,۷۱۵ ۴,۲۹۸,۰۵۲ ۱,۹۲۷,۹۰۲,۰۱۲,۹۷۷
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۴۵۱,۷۷۴ ۴۴۸,۶۰۲ ۴۴۸,۶۰۲ ۰ ۳ ۹,۰۲۴,۷۷۳ ۵,۱۱۴ ۴,۷۵۱,۷۱۵ ۴,۲۹۸,۰۵۲ ۱,۹۲۸,۱۱۴,۹۷۸,۰۲۲
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ۴۵۱,۶۱۷ ۴۴۸,۴۴۹ ۴۴۸,۴۴۹ ۰ ۰ ۹,۰۲۴,۷۷۰ ۱۰۰ ۴,۷۴۶,۶۰۱ ۴,۳۰۳,۱۶۳ ۱,۹۲۹,۷۴۷,۳۲۶,۶۲۹
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۴۵۳,۵۰۲ ۴۵۰,۳۲۳ ۴۵۰,۳۲۳ ۰ ۰ ۹,۰۲۴,۷۷۰ ۰ ۴,۷۴۶,۵۰۱ ۴,۳۰۳,۲۶۳ ۱,۹۳۷,۸۵۹,۳۳۳,۲۳۲
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ ۴۵۰,۱۳۵ ۴۴۶,۹۷۶ ۴۴۶,۹۷۶ ۰ ۰ ۹,۰۲۴,۷۷۰ ۰ ۴,۷۴۶,۵۰۱ ۴,۳۰۳,۲۶۳ ۱,۹۲۳,۴۵۵,۷۳۴,۸۱۳
  مشاهده همه