صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۷۱۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۲ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۳ دعوت به جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه نرم‌افزار صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۰۵
۴ موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر نشانی تارنمای صندوق مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۵ لیست حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲.۱۱.۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۶ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر نشانی تارنمای صندوق مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۷ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر آدرس تارنمای صندوق مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۸ حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر مواد ۱۷ و ۱۹ اساسنامه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ ساعت ۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۹ برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر مواد ۱۷ و ۱۹ اساسنامه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ ساعت ۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۱۰ دعوت به جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر مواد ۱۷ و ۱۹ اساسنامه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ ساعت ۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۱۱ موافقت سازمان با مجمع صندوق در خصوص تغییر هزینه ارکان ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۱۲ موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع سالانه صندوق ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
۱۳ لیست حاضرین در مجمع صندوق مشترک یکم سامان مورخ ۲۷-۰۶-۱۴۰۲درخصوص ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱۴ برگزاری مجمع صندوق مشترک یکم سامان مورخ ۲۷-۰۶-۱۴۰۲درخصوص ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱۵ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم سامان مورخ ۲۷-۰۶-۱۴۰۲درخصوص ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲۰۶۰۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۱۶ لیست حاضرین در مجمع سالانه صندوق ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۱۷ برگزاری مجمع سالانه صندوق ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۱۸ برگزاری مجمع صندوق در خصوص تغییر هزینه ارکان ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۱۹ دعوت به مجمع سالانه صندوق ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۲۰ دعوت به مجمع صندوق در خصوص تغییر هزینه ارکان ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۲۱ لیست حاضرین در صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ ساعت ۹ در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۲۲ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ ساعت ۹ در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۲۳ دعوت به مجمعف صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ ساعت ۹ در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۲۴ لیست حاضرین در مجمع مجمع صندوق یکم سامان درخصوص تغییر هزینه نرم افزار دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲۵ برگزاری مجمع صندوق یکم سامان درخصوص تغییر هزینه نرم افزار دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲۶ دعوت به مجمع صندوق یکم سامان درخصوص تغییر هزینه نرم افزار دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۲۷ موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ در خصوص تغییر آدرس تارنمای صندوق دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۲۸ موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ در خصوص تغییر آدرس تارنمای صندوق دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۲۹ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ در خصوص تغییر آدرس تارنمای صندوق دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۳۰ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ در خصوص تغییر آدرس تارنمای صندوق دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۳۱ موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع سالانه صندوق یکم سامان مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۳۲ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ساعت ۰۸:۰۰ درخصوص تغییر آدرس تارنمای صندوق دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۳۳ موافقت با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ در خصوص تغییر هزینه متولی و حسابرس دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۳۴ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۳۵ لیست حاضرین در مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۳۶ لیست حاضرین در مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۳۷ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ساعت ۱۴:۳۰ درخصوص تغییر هزینه متولی و هزینه حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۳۸ برگزاری مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۳۹ دعوت به مجمع صندوق یکم سامان درخصوص تغییر هزینه ارکان صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۴۰ دعوت به مجمع سالانه صندوق یکم سامان مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۴۱ عدم برگزاری مجمع تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۴۲ مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۴۳ صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم سامان دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۴۴ صورتجلسه مجمع عمومی صندوق یکم سامان دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۴۵ صورتجلسه مجمع عمومي صندوق يكم سامان مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۴۶ صورتجلسه مجمع عمومي صندوق يكم سامان مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۴۷ صورتجلسه مجمع عمومي سالانه صندوق يكم سامان مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۴۸ صورتجلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۴۹ صورتجلسه مجمع عمومي سالانه صندوق يكم سامان مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۵۰ صورتجلسه صورتجلسه مجمع عمومي سالانه صندوق يكم سامان مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۵۱ صورتجلسه مجمع عمومي سالانه صندوق يكم سامان مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۵۲ صورتجلسه مجمع صندوق یکم سامان مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ راس ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۵۳ صورتجلسه مجمع صندوق یکم سامان مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ راس ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۵۴ صورتجلسه مجمع صندوق یکم سامان مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ راس ساعت۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۵۵ صورتجلسه مجمع عمومي سالانه صندوق يكم سامان مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۵۶ صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق یکم سامان مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ راس ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۵۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۵۸ صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۵۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۶۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ساعت ۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۶۱ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق یکم سامان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۶۲ صورتجلسه مجمع صندوق یکم سامان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۶۳ لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۶۴ صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۶۵ صورتجلسه تغییر صاحبان امضا مجاز مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۶۶ لیست اسامی حاضرین در مجمع سالیانه منتهی به ۹۸/۰۳/۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۶۷ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۶۸ لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر هزینه حسابرس مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۶۹ صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به ۹۸/۰۳/۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۷۰ صورتجلسه تغییر هزینه حسابرس مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۷۱ لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر ترکیب دارایی های صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۷۲ صورتجلسه تغییر ترکیب دارایی های صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۷۳ لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۷۴ لیست اسامی حاضرین در مجمع تمدید فعالیت صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۷۵ دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري يکم سامان مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ مبني بر تمديد دوره فعاليت دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۷۶ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۷۷ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری یکم سامان دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۷۸ تصميمات مجمع و تاييديه سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر تمديد مدت فعاليت صندوق تا ۳۰ دي ماه ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۷۹ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۸۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم سامان دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۸۱ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۸۲ ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق یکم سامان نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۸۳ تصمیمات مجمع و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر محل فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۸۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم سامان مبنی بر تغییر متولی صندوق دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۸۵ لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر متولی صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۸۶ تصميمات مجمع و تاييديه سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر تغيير متولي صندوق دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۸۷ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۸۸ تصميمات مجمع و تاييديه سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر تغيير حدنصاب سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۸۹ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۹۰ صورتجلسه مجمع تغییر حدنصاب های صندوق دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۹۱ تصمیمات مجمع و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۹۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم سامان مبنی بر تمدید مدت فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۹۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم سامان مبنی بر تغییر رکن مدیر صندوق دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۹۴ لیست اسامی حاضرین در مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۹۵ لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر رکن مدیر صندوق مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۹۶ تصمیمات مجمع و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۹۷ تصمیمات مجمع و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر رکن مدیر صندوق دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۹۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم سامان مبنی بر تغییر محل فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۹۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم سامان مبنی بر تغییر رکن ضامن نقد شوندگی صندوق دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۰۰ برگزاری مجمع تغییر محل فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۰۱ دعوت به مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ صندوق یکم سامان دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۰۲ برگزاری مجمع سالانه صندوق مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۰۳ اسامی حاضرین در مجمع سالانه صندوق مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۰۴ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ صندوق یکم سامان دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۰۵ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ در خصوص تغییر رکن صندوق دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۰۶ حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۰۷ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ در خصوص تغییر هزینه کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۰۸ حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۰۹ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۱۰ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۱۱ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۱۲ صورت حاضرین در جلسه مجمع صندوق مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۱۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۱۴ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ در خصوص تغییر حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۱۵ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان جهت تصمیم گیری در خصوص بند ۴ ماده ۵۷ اساسنامه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۱۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۱۷ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۱۸ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ در خصوص تغییر ساعت محاسبه نرخ NAV دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۱۹ دعوت به مجمع صندوق یکم سامان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ در خصوص تجزیه واحدهای صندوق سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۲۰ برگزاری مجمع صندوق یکم سامان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ در خصوص تجزیه واحدهای صندوق سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۲۱ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۲۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مورخ ۲۱-۱۰-۱۴۰۰ در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۲۳ دعوت به مجمع صندوق یکم سامان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ در خصوص تجزیه واحدهای صندوق سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۲۴ دعوت به مجمع صندوق یکم سامان در خصوص تجزیه واحدهای صندوق و اصلاح نحوه محاسبه کارمزد مدیر صندوق مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۲۵ برگزاری مجمع صندوق یکم سامان در خصوص تجزیه واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۲۶ برگزاری مجمع صندوق یکم سامان در خصوص تجزیه واحدهای صندوق و اصلاح نحوه محاسبه کارمزد مدیر صندوق مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۲۷ لیست حاضرین در مجمع صندوق یکم سامان در خصوص تجزیه واحدهای صندوق صندوق مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۲۸ لیست حاضرین در مجمع صندوق یکم سامان در خصوص تجزیه واحدهای صندوق و اصلاح نحوه محاسبه کارمزد مدیر صندوق مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۲۹ دعوت به مجمع صندوق مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴ در خصوص ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۳۰ دعوت به مجمع صندوق مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۳۰ در خصوص ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۳ و ۱۲۰۲۰۲۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۳۱ موافقت سازمان با مجمع صندوق یکم سامان در خصوص تجزیه واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۳۲ موافقت سازمان با مجمع صندوق یکم سامان در خصوص تجزیه واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۳۳ برگزاری مجمع صندوق مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴ در خصوص ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۳۴ لیست حاضرین در مجمع صندوق مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴ در خصوص ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۳۵ برگزاری مجمع صندوق مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۳۰ در خصوص ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۳ و ۱۲۰۲۰۲۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۳۶ لیست حاضرین در مجمع صندوق مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۳۰ در خصوص ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۳ و ۱۲۰۲۰۲۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۳۷ دعوت به مجمع صندوق مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ساعت ۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۳۸ برگزاری مجمع صندوق مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ در خصوص ماده ۵۷ اساسنامه دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۳۹ دعوت به مجمع صندوق یکم سامان مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ساعت ۰۹:۰۰ در خصوص تغییر هزینه نرم افزار دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۴۰ موافقت سازمان با مجمع صندوق مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴ در خصوص ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۴۱ موافقت سازمان با مجمع صندوق مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ در خصوص ماده ۵۷ اساسنامه دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۴۲ برگزاری مجمع صندوق یکم سامان مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ساعت ۰۹:۰۰ در خصوص تغییر هزینه نرم افزار دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۴۳ لیست حاضرین در مجمع صندوق یکم سامان مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ساعت ۰۹:۰۰ در خصوص تغییر هزینه نرم افزار دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۴۴ صورتجلسه مجمع صندوق یکم سامان مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ساعت ۰۹:۰۰ در خصوص تغییر هزینه نرم افزار، تصویب نگردید. دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۴۵ مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان۱۳۸۹/۱۲/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۱۵