صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۷۱۲
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ امید نامه (نسخه نهایی) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ برگزاری مجمع صندوق یکم سامان در خصوص تجزیه واحدهای صندوق و اصلاح نحوه محاسبه کارمزد مدیر صندوق مورخ ۱۴۰۰۱۱۱۶ساعت ۱۱.۳۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تصمیم گیری در خصوص اصلاح هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق(تغییر هزینه کارمزد متولی و تغییر هزینه کارمزد حسابرس) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (تغییر هزینه نرم افزار) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تصمیمات مجمع و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تغییر بند ۸ - ۳ - امیدنامه مصوب مجمع مورخ ۱۶ مهرماه ۹۱ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تغییر بند ۸ - ۳ - امیدنامه مصوب مجمع مورخ ۲۴شهریورماه ۹۳ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تغییر بند ۸ - ۳ - امیدنامه مصوب مجمع مورخ ۲۴شهریورماه تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تغییر بند۸-۳، بند ج ماده ۲-۲-۳ ، بند۲-۳ مورخ ۱۳۹۶۱۰۳۰ساعت۱۵ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تغییرات امیدنامه بند ۸-۳ مجمع مورخ ۱۳۹۸۰۷۰۶ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تغییرات امیدنامه بنید ۸-۳ تغییر هزینه نرم افزار تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تغییربند ۳-۸ امیدنامه مورخ ۱۳۹۶۰۵۱۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حدنصاب سرمایه گذاری صندوق تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ صورتجلسه تصمیمات مجمع و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر هزینه نرم افزار تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ صورتجلسه مجمع تغییر حدنصاب های صندوق تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ موافقت سازمان با مجمع صندوق یکم سامان در خصوص تجزیه واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۰۱۱۱۶ساعت ۱۱.۳۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ موافقت با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ در خصوص تغییر هزینه متولی و حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ امیدنامه تغییرات امیدنامه