صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۷۱۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ %۰.۶۹۹ %۰.۳۷۴
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ (۱.۲۸)% (۱.۵۲۹)%
ماه گذشته ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ (۲.۲۶۷)% (۳.۲۴۶)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ (۶.۳۷۲)% (۶.۸۸۴)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ (۶.۷۶۸)% (۷.۵۲۱)%
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ %۰.۸۲۸ (۵.۶۷۵)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۰/۰۴/۰۷ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ %۴۲۸۱.۰۴۷ %∞
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۲ %∞
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹.۸۹)% (NaN)%