صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۷۱۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۵۲,۹۱۸ ۳۲.۳۶ ۶۸۰,۳۳۳ ۳۱.۸۸ ۶۴۲,۷۹۸ ۳۱.۹۵ ۶۳۴,۸۷۹ ۳۲
سایر سهام ۱۰۳,۶۳۹ ۶۳.۳۹ ۱,۳۹۹,۶۸۰ ۶۵.۵۷ ۱,۳۱۸,۰۳۰ ۶۵.۵ ۱,۲۸۶,۰۰۹ ۶۴.۸۲
اوراق مشارکت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲,۸۱۱ ۱.۷۲ ۲۷,۴۹۸ ۱.۲۹ ۱۶,۷۱۵ ۰.۸۳ ۱۲,۷۳۵ ۰.۶۴
سایر دارایی‌ها ۴,۱۳۹ ۲.۵۳ ۲۶,۸۴۰ ۱.۲۶ ۳۴,۵۰۴ ۱.۷۱ ۵۰,۲۸۵ ۲.۵۳
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد