صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۷۱۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق یکم سامان 1403/03/30 445,167 442,059 442,059 0 0 9,024,773 6,962 4,776,500 4,273,267 1,889,035,485,070
2 صندوق یکم سامان 1403/03/29 442,078 438,990 438,990 0 0 9,024,773 0 4,769,538 4,280,229 1,878,979,793,996
3 صندوق یکم سامان 1403/03/28 443,383 440,287 440,287 0 0 9,024,773 324 4,769,538 4,280,229 1,884,529,066,154
4 صندوق یکم سامان 1403/03/27 443,029 439,933 439,933 0 0 9,024,773 0 4,769,214 4,280,553 1,883,157,132,070
5 صندوق یکم سامان 1403/03/26 446,911 443,782 443,782 0 0 9,024,773 0 4,769,214 4,280,553 1,899,630,844,891
6 صندوق یکم سامان 1403/03/25 450,962 447,786 447,786 0 0 9,024,773 0 4,769,214 4,280,553 1,916,773,535,811
7 صندوق یکم سامان 1403/03/24 451,000 447,824 447,824 0 0 9,024,773 0 4,769,214 4,280,553 1,916,934,871,946
8 صندوق یکم سامان 1403/03/23 450,965 447,789 447,789 0 0 9,024,773 3,100 4,769,214 4,280,553 1,916,783,551,225
9 صندوق یکم سامان 1403/03/22 451,661 448,484 448,484 0 0 9,024,773 1,914 4,766,114 4,283,653 1,921,149,261,586
10 صندوق یکم سامان 1403/03/21 449,804 446,645 446,645 0 0 9,024,773 5,975 4,764,200 4,285,567 1,914,125,733,034
11 صندوق یکم سامان 1403/03/20 445,466 442,336 442,336 0 0 9,024,773 6,500 4,758,225 4,291,542 1,898,301,395,677
12 صندوق یکم سامان 1403/03/19 445,220 442,093 442,093 0 0 9,024,773 0 4,751,725 4,298,042 1,900,134,390,991
13 صندوق یکم سامان 1403/03/18 450,222 447,061 447,061 0 0 9,024,773 0 4,751,725 4,298,042 1,921,485,542,243
14 صندوق یکم سامان 1403/03/17 450,269 447,107 447,107 0 0 9,024,773 10 4,751,725 4,298,042 1,921,684,786,327
15 صندوق یکم سامان 1403/03/16 450,146 446,984 446,984 0 0 9,024,773 0 4,751,715 4,298,052 1,921,161,656,849
16 صندوق یکم سامان 1403/03/15 451,725 448,553 448,553 0 0 9,024,773 0 4,751,715 4,298,052 1,927,902,012,977
17 صندوق یکم سامان 1403/03/14 451,774 448,602 448,602 0 3 9,024,773 5,114 4,751,715 4,298,052 1,928,114,978,022
18 صندوق یکم سامان 1403/03/13 451,617 448,449 448,449 0 0 9,024,770 100 4,746,601 4,303,163 1,929,747,326,629
19 صندوق یکم سامان 1403/03/12 453,502 450,323 450,323 0 0 9,024,770 0 4,746,501 4,303,263 1,937,859,333,232
20 صندوق یکم سامان 1403/03/11 450,135 446,976 446,976 0 0 9,024,770 0 4,746,501 4,303,263 1,923,455,734,813